Garantiebepalingen

Voor al onze producten hanteren wij dezelfde garantie termijn  van 24 maanden na levering tot een  max. van  30 maanden.
De garantietermijn wordt vastgesteld aan de hand van één van onderstaande ingangsdata:

  • garantietermijn vanaf productiedatum;
  • garantietermijn vanaf installatiedatum.

De garantietermijn vanaf de installatiedatum is gesteld op 24 maanden. Omdat niet altijd na te gaan is wanneer een product is geïnstalleerd, kan de garantietermijn met maximaal een half jaar verlengd worden tot 30 maanden. Hierbij wordt de productiedatum als ingangsdatum gesteld en wordt uitgegaan van een periode van maximaal een half jaar tussen productie en installatie. 

  • De garantie is alleen van toepassing bij normaal gebruik en indien conform de installatie- en gebruiksvoorschriften is geïnstalleerd.
  • De garantie geldt niet indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, externe factoren, onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, of indien er ingrepen aan zijn verricht of reparatie uitgevoerd niet volgens de door Zehnder verstrekte voorschriften. Daarbij worden accessoires zoals regelapparatuur uitgesloten.„„
  • Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.„„
  • De garantie vervalt indien originele onderdelen zijn vervangen door niet originele onderdelen.„„ De onderdelen die onder garantie zijn vervangen, worden eigendom van Zehnder.„„
  • Indien herstel of vervanging van het defecte apparaat onredelijke hoge kosten met zich meebrengt, of het apparaat onherstelbaar is, heeft Zehnder Group Nederland B.V. het recht een alternatieve genoegdoening aan te bieden.„„
  • De garantievoorwaarden zijn van toepassing op in Nederland gekochte en in gebruik zijnde producten. Service wordt als zodanig, uitsluitend in Nederland uitgevoerd.„„

De extra garantie geldt niet wanneer het typeplaatje verwijderd, onleesbaar of veranderd is.