Wettelijke bepalingen

Zehnder Group Nederland dankt u voor het bezoek aan haar website en voor de interesse in haar producten. De verzamelde persoonlijke gegevens op de site van Zehnder Group Nederland zullen uitsluitend gebruikt worden om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren.
Zehnder Group Nederland garandeert de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens, conform de wettelijke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluiden, animaties en video's, alsmede de toepassing ervan vallen onder bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Het staat u volledig vrij persoonlijke gegevens bekend te maken. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, uw adres,
uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Wij wijzen erop dat dergelijke gegevens tot op zekere hoogte vereist zijn om bijvoorbeeld uw commerciële aanvraag te kunnen verwerken. Als u ons persoonlijke gegevens meedeelt, worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om uw aanvraag af te handelen. We verkopen, verhuren of geven op geen enkele andere wijze uw persoonlijke gegevens door aan derden buiten Zehnder Group Nederland BV. U kunt altijd inzage krijgen in de over u opgeslagen gegevens of de verwijdering ervan vragen.

We behouden ons het recht voro op elk gewenst moment deze informatie over de privacybescherming te wijzigen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake privacybescherming.

 

Cookies zijn alfanumerieke identificatietekens, die we via uw webbrowser doorsturen naar de harde schijf van uw computer. De informatie die wij met behulp van cookies ontvangen, gebruiken wij uitsluitend om ons aanbod optimaal aan te passen aan uw wensen. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens geregistreerd. Deze gegevens worden niet verder gebruikt of doorgegeven.

In de helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers wordt beschreven hoe u uw browser zo kunt instellen dat geen nieuwe cookies worden aanvaard. Verder kunt u hier nagaan hoe u een melding krijgt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle ontvangen cookies uitschakelt.

 

Marketo

We maken gebruik van de diensten van de firma Marketo EMEA Limited om statistische gegevens over het gebruik van ons internetaanbod te verkrijgen en dit aanbod te optimaliseren, om downloads van whitepapers, e-books en vergelijkbare materialen aan te bieden en aan e-mailmarketing te doen.

Verwerking van persoonlijke gegevens bij registratie

Wanneer u zich voor een download registreert, wordt in het registratieformulier gevraagd toestemming te verlenen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Cookies

Marketo maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. 

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar een server van Marketo en daar opgeslagen. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Marketo deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door geregistreerde personen te evalueren en om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten. Er worden geen gegevens over de websiteactiviteiten vastgelegd van website-bezoekers die zich niet met hun persoonlijke gegevens geregistreerd hebben. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Marketo.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.

Google Analytics maakt eveneens gebruik van cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten op te stellen voor de exploitant van de website en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te leveren. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google.

U kunt de installatie van cookies verhinderen met een instelling in uw browsersoftware. We wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verkregen gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven vermelde doel.

Wanneer u toegang neemt tot onze website, wordt automatisch (dus niet via een registratie) algemene informatie ingezameld die niet persoonsgerelateerd wordt gebruikt. De gebruikte webservers slaan standaard webpagina's op die u in ons aanbod heeft bezocht, de naam van de opgeroepen bestanden, de website waar u een link heeft aangeklikt om naar ons aanbod te komen, de datum en het tijdstip waarop u de website heeft opgeroepen, eventueel het besturingssysteem en de browserversie van uw pc. Wij evalueren deze informatie op anonieme wijze en gebruiken deze informatie om de inhoud en de functionaliteit van de website te verbeteren. We stellen geen tot individuele personen herleidbare gebruikersprofielen samen. Deze gegevens worden niet verder gebruikt of doorgegeven

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010
Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM

Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer
© Vereniging FME-CWM/FME Advocaten

Art. I Algemeen

1. Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;

- schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;

- de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;

- de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:

- dienst: de aanneming van werk.

Art. II Aanbieding

1. Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Art. III Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbeves-tiging door de opdrachtnemer.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs

1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden -
is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht.

Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.

6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de opdrachtnemer daarvoor betaalde kosten worden be-schouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.; intellectuele eigendom

1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
 

Art. VI Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen e.d.;

c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of het einde van de leveringsweek.

2. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 

Art. VII Montage/installatie

1. Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in gemon-teerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van de op-drachtnemer wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:

a. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;

b. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn;

c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;

d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;

e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

f. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;

g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

h. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is vol-daan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.
 

Art. VIII Keuring en overnametests

1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk - indien montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

3. De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde facilitei-ten, waaronder die als bedoeld in art. VII lid 2 sub f., en representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.

4. In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

5. Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.
 

Art. IX Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
 

Art. X Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen:

1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;

2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3.

2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 

Art. XI Garantie

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdracht-nemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantie-termijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.

3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering van het product volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 18 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrich-ten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garan-tie gegeven.

6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene nor-male gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;

g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdracht-gever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.

10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 

Artikel XII Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.

2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,

a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of

b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers

van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.

4. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:

- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;

- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

5. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
 

Art. XIII Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuit-sluiting, transportmoeilijkheden, brand, terrorisme en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.
 

Art. XIV Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer gerech-tigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten

en/of de overeenkomst te ontbinden.

5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 

Art. XV Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd zijn.
 

Art. XVI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Zehnder en de wederpartij. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts in schriftelijke vorm geschieden en geldt slechts voor het geval waarvoor die afwijking wordt overeengekomen. Indien Zehnder in enig geval van enige bepaling van deze voorwaarden geen nakoming van de wederpartij verlangt, kan deze daarop in andere gevallen geen beroep doen.

1.1 Prijswijzigingen of technische veranderingen, alsmede zet- en drukfouten onder voorbehoud.

2. Aanbiedingen, totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Zehnder zijn - ook indien een geldingsduur is aangegeven - vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld. Op toezeggingen, gedaan door werknemers van Zehnder of door haar ingeschakelde derde(n) kan de wederpartij geen beroep doen, tenzij deze door Zehnder zelf schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Indien Zehnder de te leveren radiatoren en/of andere zaken niet in voorraad heeft, komt de overeenkomst tot stand onder voorbehoud dat zij deze zelf van haar toeleverancier kan betrekken.

2.3 Indien Zehnder geen afzonderlijke orderbevestiging verstuurt, geldt de factuur mede als orderbevestiging.

2.4 Getoonde of verstrekte monsters, afbeeldingen of modellen gelden slechts ter aanduiding zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten en andere specificaties gelden niet als tekortkoming.

3. Handelstermen

Handelstermen, gebruikt in offertes, orders, opdrachtbevestigingen of anderszins dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Kamer voor Koophandel (Incoterms), zoals deze van kracht zijn op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, behoudens voor zover deze regelen afwijken van de algemene voorwaarden.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

4.2 Zehnder is gerechtigd de na de offerte of totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door haar verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, vrachttarieven, sociale lasten, (overige) heffingen van overheidswege of valutakoersen, of welke omstandigheid ook, aan de wederpartij door te berekenen.

5. Levertijd

Met Zehnder overeengekomen levertijden zijn indicatief.

Overschrijding levert geen tekortkoming op.

6. Aflevering/transport/controle bij aflevering

6.1 Aflevering binnen Nederland geschiedt - mits normale toegangswegen dit mogelijk maken - door bezorging waarbij Zehnder zorgdraagt voor afsluiting van een transportverzekering tegen normaal transportrisico. De wederpartij dient op de plaats van aflevering zelf zorg te dragen voor het af/uitladen der za(a)k(en).

6.2 Voor zover eventuele schade aan of vermissing van zaken tijdens of in verband met vervoer (daaronder in/op- resp.uit/afladen begrepen) ontstaat die niet door de in lid 1 bedoelde verzekering is gedekt, komt deze voor rekening en risico van de wederpartij.

6.3 De wederpartij verbindt zich de zaken onmiddellijk bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken en vast te stellen of zij naar soort, aantal en staat waarin zij verkeren alsook in alle overige opzichten aan de overeenkomst beantwoorden en overeenkomen met de omschrijving, inclusief eventuele serienummers, als vermeld in de op de overeenkomst betrekking hebbende documenten. Is dit in enig opzicht niet het geval, dan kan de wederpartij daarop jegens Zehnder slechts een beroep doen door Zehnder daarvan binnen tien dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen. Niet naleving van het in de voorgaande volzinnen bepaalde kan mede ten gevolge hebben, dat geen beroep meer kan worden gedaan op de in lid 1 bedoelde transportverzekering.

7. Nakoming in gedeelten

Zehnder is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen met het recht voor die gedeelten te factureren.

8. Betaling

8.1 Facturen van Zehnder dienen voldaan te worden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en indien geen termijn is vermeld binnen 30 dagen na factuurdatum (bij gebreke waarvan de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim is). Niettemin is Zehnder te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of genoegzame zekerheid te verlangen alvorens harerzijds uitvoering aan haar verplichtingen te geven.

8.2 De wederpartij dient te betalen zonder korting of verrekening en effectief in de overeengekomen valuta. Indien Zehnder de wederpartij in enig geval wel korting of verrekening toestaat, kan de wederpartij daaraan in andere gevallen geen rechten ontlenen.

8.3 In geval de wederpartij met de voldoening van een geldsom in verzuim geraakt, is zij Zehnder over de periode van dat verzuim vertragingsrente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente en worden voorts alle vorderingen van Zehnder op de wederpartij terstond opeisbaar (ongeacht of ter zake reeds is gefactureerd) en kan de wederpartij op andersluidende betalingscondities geen beroep meer doen.

8.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en met een minimum van € 200,-.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Zehnder behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn a. alle door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens enige overeenkomst geleverde en/of te leveren zaken en in verband daarmee krachtens overeenkomst verrichte en/of te verrichten werkzaamheden en b. alle vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).

9.2 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1. bedoeld, is Zehnder gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden zonder dat de wederpartij afgifte kan weigeren, opschorten dan wel voorwaarden daaraan kan verbinden. De wederpartij verleent Zehnder reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde locatie te (doen) betreden.

10. Opschorting

Indien op de wederpartij enigerlei opeisbare verplichting rust welke zij nog niet is nagekomen, is Zehnder gerechtigd de nakoming daarvan te verlangen alvorens aan haar eigen verplichtingen jegens de wederpartij te voldoen.

11. Garantie/klachten

11.1 Voor de afgeleverde zaken geldt gedurende 5 jaar na factuurdatum een garantie als in de navolgende leden bepaald. Feiten en omstandigheden die zich na verstrijken van de garantieperiode voordoen of manifesteren kunnen nimmer stelling rechtvaardigen dat Zehnder is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Voor de elektrische componenten bedraagt de garantieperiode 2 jaar.

11.2 Indien zich binnen de garantieperiode een fabricage-, constructie- of materiaalfout aan de geleverde zaak manifesteert (normale slijtage daarvan uitdrukkelijk uitgezonderd), zal Zehnder voor eigen rekening zorgdragen voor vervanging, herstel dan wel creditering van de factuurwaarde (zulks te harer keuze), mits die fout binnen de garantieperiode schriftelijk bij haar is vermeld onder overlegging van een kopie van de desbetreffende aankoopfactuur. Enige verdere verplichting rust ook binnen de garantieperiode niet op Zehnder.

11.3 Geen beroep kan de wederpartij op de garantie doen indien de zaken onoordeelkundig zijn geïnstalleerd of anderszins onoordeelkundig zijn behandeld, waaronder - voor zover het een radiator
betreft - in ieder geval te verstaan:

- periodieke of langdurige aftap van de installatie;

- toepassing van stoom als verwarmingsmedium;

- het toevoegen van stoffen (bijv. chemicaliën, antivries e.d.) aan het verwarmingswater, welke op staal of dichtingsmateriaal agressief kunnen werken;

- bovenmatige vuilophoping in de radiatoren;

- tijdelijke of voortdurende toevoeging van zuurstof aan de installatie

- inwerking van chemische, elektrochemische of elektrische invloeden.

12. Overmacht

12.1 Indien de nakoming door Zehnder ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Zehnder komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, is Zehnder gerechtigd de nakoming voor de duur van die onmogelijkheid op te schorten. Indien deze onmogelijkheid na verstrijken van de overeengekomen levertijd langer dan drie maanden aaneengesloten voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid tot nakoming. Indien dit slechts een gedeelte van de overeenkomst betreft, is slechts ontbinding van dat gedeelte mogelijk, tenzij dit in strijd met de redelijkheid en de billijkheid zou zijn. De wederpartij kan haar voormelde ontbindingsbevoegdheid slechts uitoefenen, indien zij Zehnder schriftelijk een termijn van minimaal één week heeft gesteld om alsnog na te komen en Zehnder deze termijn ongebruikt heeft laten verstrijken.

12.2 Onder de niet voor rekening van Zehnder komende omstandigheden als bedoeld in lid 1. zijn in ieder geval begrepen: beperkende overheidsvoorschriften; werkstaking (met inbegrip van werkliedenuitsluiting; langzaamaanacties e.d.); ziekte van werknemers; in- en/of doorvoerverbod; transportproblemen; het niet, niet tijdig of niet behoorlijk leveren door toeleveranciers; storingen in de productie; brand; natuur en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

13. Schadevergoeding

13.1 Behoudens voor zover het door bewuste opzet van Zehnder zelf veroorzaakte schade betreft, is Zehnder bij aansprakelijkheid wegens tekortkomingen, fouten of welke oorzaak ook nimmer gehouden tot vergoeding van andere schade dan rechtstreekse schade aan personen en zaken en nimmer tot een hoger bedrag dan de factuurwaarde van de door haar verschuldigde prestatie in verband waarmee de schade ontstaat.

13.2 Zehnder bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, tevens namens en ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

13.3 Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover dwingendrechtelijke bepalingen (zoals de regeling van productaansprakelijkheid) anders voorschrijven.

14. Ontbinding

Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van haar bedrijf alsook indien zij een natuurlijke persoon is bij haar overlijden, worden al haar verplichtingen onmiddellijk opeisbaar en is Zehnder te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Zehnder en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van die wetgeving die tot stand is gekomen ter uitvoering van het Weens Koopverdrag.
15.2 Geschillen tussen Zehnder en wederpartij worden bij uitsluiting berecht door de (Nederlandse) rechter van de plaats van vestiging van Zehnder, behoudens voor zover a. dwingend recht anders voorschrijft (bij geschillen behorende tot de competentie van de kantonrechter); dan wel b. Zehnder als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

16. Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. Zehnder wijst hierbij de toepasselijkheid van de door haar wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.