GEBRUIKERSVOORWAARDEN

SSO

Versie 1.0 – november 2022

 

Definities

Applicatie(s)                          applicaties, diensten en/of omgevingen van Zehnder waartoe Gebruiker via de SSO toegang kan krijgen indien aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

Gebruiker                                          de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

SSO                                        de via de Website te bereiken online omgeving van Zehnder waarvoor Gebruiker een account aanmaakt, welke omgeving toegang tot Applicaties mogelijk maakt.

Voorwaarden                                     deze gebruikersvoorwaarden of gewijzigde versies die in de plaats treden van deze voorwaarden.

Website                                  de website van Zehnder: www.zehnder.nl.

Zehnder                                             de besloten vennootschap Zehnder Group Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Lingenstraat 2 te (8028 PM) Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31044546.

 

Doel van de SSO

Het door Zehnder toegang geven aan Gebruiker tot Applicaties, waarbij per Applicatie specifieke gebruikersvoorwaarden gelden en Gebruiker alleen toegang krijgt tot de betreffende Applicatie indien aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

Toegang tot de SSO

 1. Alleen aan Gebruikers die aan de hierna te noemen voorwaarden voldoen wordt door Zehnder toegang verstrekt tot de SSO.
 2. Voorwaarden verstrekking toegang tot de SSO:
  1. Gebruiker dient te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  2. Gebruiker dient door Zehnder geïdentificeerd te zijn;
  3. Gebruiker dient deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd.
 3. Zehnder heeft het recht de toegang van Gebruiker (tijdelijk) te blokkeren indien:
  1. Zehnder misbruik van de SSO vermoedt of constateert;
  2. Zehnder twijfelt aan de identiteit, de kwalificaties of de kennis van Gebruiker;
  3. Zehnder twijfelt aan de acceptatie van deze Voorwaarden door Gebruiker;
  4. Gebruiker onafgebroken dertien (13) maanden of meer geen gebruik heeft gemaakt van de SSO;
  5. Gebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden;
  6. Zehnder het vermoeden heeft dat de veiligheid van de persoonsgegevens van één of meer Gebruikers niet is gewaarborgd.
 4. Zehnder heeft het recht om het account van Gebruiker te verwijderen indien:
  1. Zehnder misbruik door Gebruiker van de SSO constateert;
  2. Zehnder fraude door Gebruiker constateert;
  3. Gebruiker onafgebroken dertien (13) maanden of meer geen gebruik heeft gemaakt van de SSO.
 5. Zehnder spant zich in om onderbrekingen in de toegang van Gebruiker tot de SSO tot een minimum te beperken, maar garandeert niet dat Gebruiker te allen tijde toegang tot de SSO heeft. Onder meer in verband met beheer- en onderhoudswerkzaamheden kan het mogelijk zijn dat de SSO gedurende langere of kortere tijd niet beschikbaar is, zonder dat Gebruiker hiervan vooraf in kennis wordt gesteld.

Gebruik van de SSO

 1. Het gebruik van de SSO is strikt persoonlijk en beperkt tot Nederland.
 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens via de SSO.
 3. Gebruiker mag de SSO alleen gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Voorwaarden (zie “Doel van de SSO”).
 4. Gebruiker is niet gerechtigd om handelingen te verrichten die de normale werking van de SSO verstoren of die anderzijds de belangen of goede naam van Zehnder kunnen schaden.
 5. Gebruiker zal zijn inloggegevens niet aan derden verstrekken en op zodanige wijze bewaren dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de SSO verwerkt Zehnder bepaalde persoonsgegevens van Gebruiker. Over deze verwerking informeert Zehnder Gebruiker in haar Privacyverklaring.

Beveiliging en juist functioneren van de SSO

 1. Door Zehnder zijn de nodige beveiligingsmaatregelen genomen ter voorkoming van onbevoegd gebruik van persoonsgegevens door derden en ter bescherming van de privacy van Gebruikers.
 2. Zehnder kan niet garanderen dat ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen derden nooit toegang weten te verkrijgen tot persoonsgegevens van Gebruikers.
 3. In geval door een derde onrechtmatig toegang worden verkregen tot gegevens van Gebruiker of het vermoeden daartoe bestaat, zal Zehnder Gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk informeren.
 4. Zehnder zal zich naar redelijkheid inspannen om de SSO juist te laten functioneren en problemen ten aanzien van de juiste werking op te lossen. Zehnder garandeert echter niet dat de SSO ononderbroken functioneert, vrij zal zijn van fouten, virussen of andere gebreken.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

De aansprakelijkheid van Zehnder ten opzichte van Gebruiker in verband met de SSO is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in deze Voorwaarden omschreven verplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding van Gebruiker in verband met de SSO is derhalve uitgesloten, tenzij sprake is van dwingendrechtelijke aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder (doch niet uitsluitend) alle auteursrechten en databankrechten, met betrekking tot en voortvloeiend uit de SSO (inclusief broncode en user interface), behoren uitsluitend toe aan Zehnder en/of derden. Gebruiker heeft geen recht op enige (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit (het gebruik van) de SSO.
 2. Behoudens de eigen persoonsgegevens mag niets van de SSO worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door Gebruiker, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zehnder.
 3. Gebruiker zal geen aanvragen verrichten voor registratie van intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit (het gebruik van) de SSO en ook derden daartoe niet in staat stellen of ondersteunen en daaraan geen medewerking verlenen.

Wijzigingen

Zehnder behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gebruiker wordt door Zehnder geïnformeerd over wijzigingen in de Voorwaarden.

Vragen over de SSO

Voor vragen, verzoeken of klachten over de SSO kan Gebruiker contact opnemen met Zehnder via e-mail (support@zehnder.nl), telefoon (0900 555 1937) of andere contactmogelijkheden zoals vermeld op de Website.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit deze Voorwaarden, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Download de gebruikersvoorwaarden

Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen-verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om service en reserveonderdelen

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+31 (0) 38 429 69 11

Ventilatieberekening aanvragen

+31 (0) 38 429 62 20

Verzoek om service en reserveonderdelen

Vrij nummer

+31 (0) 38 429 69 11
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.