Wettelijke bepalingen

Bedankt voor je bezoek aan de Zehnder Group website en voor de interesse in onze producten. De verzamelde persoonlijke gegevens op de site van Zehnder Group Nederland gebruiken we uitsluitend om je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren.
Zehnder Group Nederland garandeert de vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens, conform de wettelijke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluiden, animaties en video's, alsmede de toepassing ervan vallen onder bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Zehnder Group Nederland BV

versie 01-01-2017

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

'aflevering': het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de opdrachtgever. 'schriftelijk': verzending per post, per fax of per e-mail.

Zehnder’: de besloten vennootschap Zehnder Group Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Lingenstraat 2 te 8028 PM Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [31044546].

 

Handelstermen gebruikt in offertes, orders, opdrachtbevestigingen, of anderszins dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de begrippen van de Internationale Kamer voor Koophandel (Incoterms), zoals deze van kracht zijn op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, met dien verstande dat de tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert in geval van tegenstrijdigheden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zehnder als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt, waaronder maar niet beperkt tot overeenkomsten en ongeacht of voor die leveringen een vergoeding betaald wordt. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Tussen Zehnder en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, zodra Zehnder de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, danwel een begin met de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Zehnder zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Zehnder vereist, heeft Zehnder het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zehnder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zehnder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zehnder zijn verstrekt, heeft Zehnder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Zehnder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zehnder is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in delen zal worden uitgevoerd kan Zehnder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende deellevering behoren, opschorten totdat de opdrachtgever alle tot dat moment door Zehnder uitgevoerde deellevering volledig heeft betaald.

Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de offerte, de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

 

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zehnder zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

 

Artikel 6. Prijzen

De door Zehnder geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering op overeengekomen plaats van bestemming (conform Incoterms 2010: DAP).

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is Zehnder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

Artikel 7. Levering, risico overgang en controle bij aflevering

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op de overeengekomen plaats van bestemming (conform Incoterms 2010: DAP).

De opdrachtgever verbindt zich de zaken onmiddellijk bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken en vast te stellen of zij naar soort, aantal en staat waarin zij verkeren alsook in alle overige opzichten aan de overeenkomst beantwoorden en overeenkomen met de omschrijving, inclusief eventuele serienummers, als vermeld in de op de overeenkomst betrekking hebbende documenten. Is dit in enig opzicht niet het geval, dan kan de opdrachtgever daarop jegens Zehnder slechts een beroep doen door Zehnder daarvan binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen. Na deze termijn is het recht op reclamatie wegens het niet aan de overeenkomst voldoen, komen te vervallen.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Zehnder behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn a. alle door de opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens enige overeenkomst geleverde en/of te leveren zaken en in verband daarmee krachtens overeenkomst verrichte en/of te verrichten werkzaamheden en b. alle vorderingen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).

Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Zehnder gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden zonder dat de opdrachtgever afgifte kan weigeren, opschorten dan wel voorwaarden daaraan kan verbinden. De opdrachtgever verleent Zehnder reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde locatie te (doen) betreden.

 

Artikel 9. Betaling

Facturen van Zehnder dienen voldaan te worden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en indien geen termijn is vermeld binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is. Niettemin is Zehnder te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of genoegzame zekerheid te verlangen alvorens harerzijds uitvoering aan haar verplichtingen te geven.

Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening en effectief in de overeengekomen valuta. Indien Zehnder de wederpartij in enig geval wel korting of verrekening toestaat, kan de wederpartij daaraan in andere gevallen geen rechten ontlenen.

In geval opdrachtgever met de voldoening van een geldsom in verzuim geraakt, is hij Zehnder over de periode van dat verzuim vertragingsrente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke handelsrente en worden voorts alle vorderingen van Zehnder op opdrachtgever terstond opeisbaar (ongeacht of ter zake reeds is gefactureerd) en komt opdrachtgever op andersluidende betalingscondities geen beroep meer toe.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

 

Artikel 10. Incassokosten

Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

De opdrachtgever is jegens Zehnder de door Zehnder gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

 

Artikel 11. Garantie en klachten met betrekking tot werkzaamheden

Ten aanzien van door Zehnder uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt alleen garantie gegeven als Zehnder voor de werkzaamheden een vergoeding ontvangt en garantie uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

Artikel 12. Garantie en klachten met betrekking tot radiatoren

Voor radiatoren en toebehoren geldt gedurende 5 jaar na factuurdatum een garantie als in de leden hieronder bepaald is.

Voor elektrische componenten geldt in afwijking van lid 1 een garantietermijn van 2 jaar na factuurdatum.

Na het verstrijken van de garantietermijnen uit de leden 1, 2 en 6 is elke aanspraak van opdrachtgever op Zehnder wegens niet nakoming van de overeenkomst van rechtswege vervallen.

Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

Indien zich binnen de garantieperiode een fabricage- constructie of materiaalfout aan de geleverde zaak manifesteert, zal Zehnder het gebrek wegnemen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Zehnder, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Zehnder. Alle kosten die uitgaan boven de verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transsportkosten, reis- en verblijfskosten en kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Voor gerepareerde of vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de dag dat het vervangen of gerepareerde onderdeel door Zehnder aan opdrachtgever is gestuurd, tenzij de garantietermijn als bedoeld in lid 1 of lid 2 nog langer dan 6 maanden loopt.

Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

Normale slijtage;

De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

Ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;

De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Onoordeelkundige installatie of anderszins onoordeelkundige behandeling, waaronder in ieder geval:

Periodieke of langdurige aftap van de installatie;

Toepassing van stoom als verwarmingsmedium;

Het toevoegen van stoffen (bijv. chemicaliën of antivries) aan het verwarmingswater, welke op staal of dichtingsmateriaal agressief kunnen inwerken;

Bovenmatige vuilophoping in de radiatoren;

Tijdelijke of voortdurende toevoeging van zuurstof aan de installatie;

Inwerking van chemische, elektrochemische of elektrische invloeden.

Indien Zehnder ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Zehnder.

Voor zover door Zehnder buiten garantie reparatie-, revisie- of onderhoudswerkzaamheden of soortgelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden, voor een periode van 6 maanden. Deze garantie bevat de enkele verplichting van Zehnder om in geval van ondeugdelijkheid van de werkzaamheden, de werkzaamheden opnieuw te verrichten of doen verrichten.

 

Artikel 13. Garantie en klachten met betrekking tot ventilatie gerelateerde producten

Voor ventilatieunits en toebehoren geldt gedurende 2 jaar na factuurdatum een garantie als in de leden hieronder bepaald is.

Na het verstrijken van de garantietermijn uit de leden 1 en 5 is elke aanspraak van opdrachtgever op Zehnder wegens niet nakoming van de overeenkomst van rechtswege vervallen.

Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

Indien zich binnen de garantieperiode een fabricage- constructie of materiaalfout aan de geleverde zaak manifesteert, zal Zehnder het gebrek wegnemen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Zehnder, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Zehnder. Alle kosten die uitgaan boven de verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transsportkosten, reis- en verblijfskosten en kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Voor gerepareerde of vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de dag dat het vervangen of gerepareerde onderdeel door Zehnder aan opdrachtgever is gestuurd, tenzij de garantietermijn als bedoeld in lid 1 nog langer dan 6 maanden loopt.

Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

Normale slijtage;

De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

Ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;

De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Onoordeelkundige installatie of anderszins onoordeelkundige behandeling.

Indien Zehnder ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Zehnder.

 

Voor zover door Zehnder buiten garantie reparatie-, revisie- of onderhoudswerkzaamheden of soortgelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden, voor een periode van 6 maanden. Deze garantie bevat de enkele verplichting van Zehnder om in geval van ondeugdelijkheid van de werkzaamheden, de werkzaamheden opnieuw te verrichten of doen verrichten.

 

Artikel 14. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Zehnder zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Zehnder, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Zehnder; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Zehnder afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

Zehnder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Zehnder haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Zehnder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Zehnder niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Zehnder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in de artikelen 12 respectievelijk 13 van deze voorwaarden.

Alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van Zehnder is beperkt tot rechtstreekse schade aan personen en zaken en tot het bedrag van de door de verzekeraar van Zehnder gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Zehnder beperkt tot de factuurwaarde.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Zehnder of haar bedrijfsleiding.

 

Artikel 16. Intellectuele eigendom

Alle door Zehnder verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Zehnder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Zehnder behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17. Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Zehnder op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

na het sluiten van de overeenkomst aan Zehnder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Zehnder de opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is;

opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

opdrachtgever failliet verklaard wordt, ten aanzien van opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is uitgesproken of toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken;

het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;

het bedrijf van opdrachtgever wordt overgenomen of fuseert.

In de in lid 1 genoemde gevallen is Zehnder bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Zehnder zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Zehnder bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Zehnder leidt.

 

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Zehnder en de opdrachtgever kennis te nemen. Zehnder blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Zehnder en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Zehnder worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Zehnder;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Zehnder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

 

Zehnder: de rechtspersoon Zehnder Group Nederland B.V. die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Zehnder en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Zehnder gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van Zehnder

 

Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat 2, 8028PM Zwolle

Telefoonnummer: 038 – 429 69 11 (bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 – 17:00 uur)

E-mailadres: info@zehnder.nl

KvK-nummer: 31044546

Btw-identificatienummer: NL001976473B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zehnder en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Zehnder en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Zehnder voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Zehnder zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Zehnder gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Zehnder niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Zehnder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Zehnder is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Zehnder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Zehnder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Zehnder kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Zehnder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Zehnder zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van Zehnder waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Zehnder mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Zehnder mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Zehnder mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien Zehnder de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien Zehnder de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Zehnder hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Zehnder.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Zehnder. Dit hoeft niet als Zehnder heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Zehnder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Zehnder niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Zehnder aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Zehnder een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Zehnder is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

Zehnder de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

 

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

Zehnder heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Zehnder bij herroeping

 

Als Zehnder de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Zehnder vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Zehnder in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Zehnder aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Zehnder gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Zehnder de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

Zehnder kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Zehnder dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Zehnder geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Zehnder worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Zehnder de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Zehnder geen invloed heeft;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan Zehnder producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Zehnder geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Zehnder dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

Zehnder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Zehnder er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door Zehnder, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Zehnder kan doen gelden indien Zehnder is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Zehnder, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 

Zehnder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Zehnder kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Zehnder geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal Zehnder het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Zehnder tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Zehnder bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Zehnder voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Zehnder te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Zehnder is gewezen op de te late betaling en Zehnder de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Zehnder gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende

€ 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Zehnder kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 

Zehnder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Zehnder.

Bij Zehnder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Zehnder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient Zehnder in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 

1.           Op overeenkomsten tussen Zehnder en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

1.           Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:                Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat 2

8028 PM Zwolle

e-mail:      info@zehnder.nl

 

 

Ik/Wij* del/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

[Naam consumenten(en)]

 

[Adres consument(en)]

 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

[Datum]

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Algemene voorwaarden webshop

Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen-verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om service en reserveonderdelen

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+31 (0) 38 429 69 11

Ventilatieberekening aanvragen

+31 (0) 38 429 62 20

Verzoek om service en reserveonderdelen

Vrij nummer

+31 (0) 38 429 69 11
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.