Wettelijke bepalingen

Bedankt voor je bezoek aan de Zehnder Group website en voor de interesse in onze producten. De verzamelde persoonlijke gegevens op de site van Zehnder Group Nederland gebruiken we uitsluitend om je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren.
Zehnder Group Nederland garandeert de vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens, conform de wettelijke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluiden, animaties en video's, alsmede de toepassing ervan vallen onder bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Zehnder Group Nederland BV

versie 01-01-2017

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

'aflevering': het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de opdrachtgever. 'schriftelijk': verzending per post, per fax of per e-mail.

Zehnder’: de besloten vennootschap Zehnder Group Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Lingenstraat 2 te 8028 PM Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [31044546].

 

Handelstermen gebruikt in offertes, orders, opdrachtbevestigingen, of anderszins dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de begrippen van de Internationale Kamer voor Koophandel (Incoterms), zoals deze van kracht zijn op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, met dien verstande dat de tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert in geval van tegenstrijdigheden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zehnder als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt, waaronder maar niet beperkt tot overeenkomsten en ongeacht of voor die leveringen een vergoeding betaald wordt. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Tussen Zehnder en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, zodra Zehnder de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, danwel een begin met de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Zehnder zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Zehnder vereist, heeft Zehnder het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zehnder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zehnder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zehnder zijn verstrekt, heeft Zehnder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Zehnder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zehnder is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in delen zal worden uitgevoerd kan Zehnder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende deellevering behoren, opschorten totdat de opdrachtgever alle tot dat moment door Zehnder uitgevoerde deellevering volledig heeft betaald.

Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de offerte, de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

 

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zehnder zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

 

Artikel 6. Prijzen

De door Zehnder geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering op overeengekomen plaats van bestemming (conform Incoterms 2010: DAP).

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is Zehnder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

Artikel 7. Levering, risico overgang en controle bij aflevering

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op de overeengekomen plaats van bestemming (conform Incoterms 2010: DAP).

De opdrachtgever verbindt zich de zaken onmiddellijk bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken en vast te stellen of zij naar soort, aantal en staat waarin zij verkeren alsook in alle overige opzichten aan de overeenkomst beantwoorden en overeenkomen met de omschrijving, inclusief eventuele serienummers, als vermeld in de op de overeenkomst betrekking hebbende documenten. Is dit in enig opzicht niet het geval, dan kan de opdrachtgever daarop jegens Zehnder slechts een beroep doen door Zehnder daarvan binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen. Na deze termijn is het recht op reclamatie wegens het niet aan de overeenkomst voldoen, komen te vervallen.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Zehnder behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn a. alle door de opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens enige overeenkomst geleverde en/of te leveren zaken en in verband daarmee krachtens overeenkomst verrichte en/of te verrichten werkzaamheden en b. alle vorderingen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).

Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Zehnder gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden zonder dat de opdrachtgever afgifte kan weigeren, opschorten dan wel voorwaarden daaraan kan verbinden. De opdrachtgever verleent Zehnder reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde locatie te (doen) betreden.

 

Artikel 9. Betaling

Facturen van Zehnder dienen voldaan te worden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en indien geen termijn is vermeld binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is. Niettemin is Zehnder te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of genoegzame zekerheid te verlangen alvorens harerzijds uitvoering aan haar verplichtingen te geven.

Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening en effectief in de overeengekomen valuta. Indien Zehnder de wederpartij in enig geval wel korting of verrekening toestaat, kan de wederpartij daaraan in andere gevallen geen rechten ontlenen.

In geval opdrachtgever met de voldoening van een geldsom in verzuim geraakt, is hij Zehnder over de periode van dat verzuim vertragingsrente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke handelsrente en worden voorts alle vorderingen van Zehnder op opdrachtgever terstond opeisbaar (ongeacht of ter zake reeds is gefactureerd) en komt opdrachtgever op andersluidende betalingscondities geen beroep meer toe.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

 

Artikel 10. Incassokosten

Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

De opdrachtgever is jegens Zehnder de door Zehnder gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

 

Artikel 11. Garantie en klachten met betrekking tot werkzaamheden

Ten aanzien van door Zehnder uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt alleen garantie gegeven als Zehnder voor de werkzaamheden een vergoeding ontvangt en garantie uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

Artikel 12. Garantie en klachten met betrekking tot radiatoren

Voor radiatoren en toebehoren geldt gedurende 5 jaar na factuurdatum een garantie als in de leden hieronder bepaald is.

Voor elektrische componenten geldt in afwijking van lid 1 een garantietermijn van 2 jaar na factuurdatum.

Na het verstrijken van de garantietermijnen uit de leden 1, 2 en 6 is elke aanspraak van opdrachtgever op Zehnder wegens niet nakoming van de overeenkomst van rechtswege vervallen.

Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

Indien zich binnen de garantieperiode een fabricage- constructie of materiaalfout aan de geleverde zaak manifesteert, zal Zehnder het gebrek wegnemen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Zehnder, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Zehnder. Alle kosten die uitgaan boven de verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transsportkosten, reis- en verblijfskosten en kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Voor gerepareerde of vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de dag dat het vervangen of gerepareerde onderdeel door Zehnder aan opdrachtgever is gestuurd, tenzij de garantietermijn als bedoeld in lid 1 of lid 2 nog langer dan 6 maanden loopt.

Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

Normale slijtage;

De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

Ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;

De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Onoordeelkundige installatie of anderszins onoordeelkundige behandeling, waaronder in ieder geval:

Periodieke of langdurige aftap van de installatie;

Toepassing van stoom als verwarmingsmedium;

Het toevoegen van stoffen (bijv. chemicaliën of antivries) aan het verwarmingswater, welke op staal of dichtingsmateriaal agressief kunnen inwerken;

Bovenmatige vuilophoping in de radiatoren;

Tijdelijke of voortdurende toevoeging van zuurstof aan de installatie;

Inwerking van chemische, elektrochemische of elektrische invloeden.

Indien Zehnder ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Zehnder.

Voor zover door Zehnder buiten garantie reparatie-, revisie- of onderhoudswerkzaamheden of soortgelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden, voor een periode van 6 maanden. Deze garantie bevat de enkele verplichting van Zehnder om in geval van ondeugdelijkheid van de werkzaamheden, de werkzaamheden opnieuw te verrichten of doen verrichten.

 

Artikel 13. Garantie en klachten met betrekking tot ventilatie gerelateerde producten

Voor ventilatieunits en toebehoren geldt gedurende 2 jaar na factuurdatum een garantie als in de leden hieronder bepaald is.

Na het verstrijken van de garantietermijn uit de leden 1 en 5 is elke aanspraak van opdrachtgever op Zehnder wegens niet nakoming van de overeenkomst van rechtswege vervallen.

Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

Indien zich binnen de garantieperiode een fabricage- constructie of materiaalfout aan de geleverde zaak manifesteert, zal Zehnder het gebrek wegnemen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Zehnder, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Zehnder. Alle kosten die uitgaan boven de verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transsportkosten, reis- en verblijfskosten en kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Voor gerepareerde of vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de dag dat het vervangen of gerepareerde onderdeel door Zehnder aan opdrachtgever is gestuurd, tenzij de garantietermijn als bedoeld in lid 1 nog langer dan 6 maanden loopt.

Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

Normale slijtage;

De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

Ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;

De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Onoordeelkundige installatie of anderszins onoordeelkundige behandeling.

Indien Zehnder ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Zehnder.

 

Voor zover door Zehnder buiten garantie reparatie-, revisie- of onderhoudswerkzaamheden of soortgelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden, voor een periode van 6 maanden. Deze garantie bevat de enkele verplichting van Zehnder om in geval van ondeugdelijkheid van de werkzaamheden, de werkzaamheden opnieuw te verrichten of doen verrichten.

 

Artikel 14. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Zehnder zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Zehnder, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Zehnder; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Zehnder afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

Zehnder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Zehnder haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Zehnder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Zehnder niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Zehnder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in de artikelen 12 respectievelijk 13 van deze voorwaarden.

Alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van Zehnder is beperkt tot rechtstreekse schade aan personen en zaken en tot het bedrag van de door de verzekeraar van Zehnder gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Zehnder beperkt tot de factuurwaarde.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Zehnder of haar bedrijfsleiding.

 

Artikel 16. Intellectuele eigendom

Alle door Zehnder verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Zehnder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Zehnder behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17. Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Zehnder op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

na het sluiten van de overeenkomst aan Zehnder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Zehnder de opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is;

opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

opdrachtgever failliet verklaard wordt, ten aanzien van opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is uitgesproken of toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken;

het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;

het bedrijf van opdrachtgever wordt overgenomen of fuseert.

In de in lid 1 genoemde gevallen is Zehnder bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Zehnder zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Zehnder bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Zehnder leidt.

 

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Zehnder en de opdrachtgever kennis te nemen. Zehnder blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Zehnder en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Zehnder worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Zehnder;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Zehnder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

 

Zehnder: de rechtspersoon Zehnder Group Nederland B.V. die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Zehnder en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Zehnder gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van Zehnder

 

Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat 2, 8028PM Zwolle

Telefoonnummer: 038 – 429 69 11 (bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 – 17:00 uur)

E-mailadres: info@zehnder.nl

KvK-nummer: 31044546

Btw-identificatienummer: NL001976473B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zehnder en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Zehnder en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Zehnder voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Zehnder zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Zehnder gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Zehnder niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Zehnder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Zehnder is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Zehnder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Zehnder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Zehnder kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Zehnder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Zehnder zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van Zehnder waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Zehnder mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Zehnder mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Zehnder mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien Zehnder de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien Zehnder de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Zehnder hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Zehnder.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Zehnder. Dit hoeft niet als Zehnder heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Zehnder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Zehnder niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Zehnder aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Zehnder een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Zehnder is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

Zehnder de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

 

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

Zehnder heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Zehnder bij herroeping

 

Als Zehnder de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Zehnder vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Zehnder in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Zehnder aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Zehnder gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Zehnder de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

Zehnder kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Zehnder dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Zehnder geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Zehnder worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Zehnder de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Zehnder geen invloed heeft;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan Zehnder producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Zehnder geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Zehnder dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

Zehnder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Zehnder er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door Zehnder, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Zehnder kan doen gelden indien Zehnder is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Zehnder, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 

Zehnder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Zehnder kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Zehnder geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal Zehnder het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Zehnder tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Zehnder bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Zehnder voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Zehnder te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Zehnder is gewezen op de te late betaling en Zehnder de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Zehnder gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende

€ 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Zehnder kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 

Zehnder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Zehnder.

Bij Zehnder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Zehnder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient Zehnder in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 

1.           Op overeenkomsten tussen Zehnder en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

1.           Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:                Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat 2

8028 PM Zwolle

e-mail:      info@zehnder.nl

 

 

Ik/Wij* del/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

[Naam consumenten(en)]

 

[Adres consument(en)]

 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

[Datum]

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Algemene voorwaarden webshop

Airdentifier EULA (NL)
Airdentifier DPP (NL)
Airdentifier EULA (EN)
Airdentifier DPP (EN)

Status: 05.06.2024

DEFINITIES/OVERZICHT

‘Airdentifier-apparaat’: het hardwareproduct dat meerdere luchtkwaliteitsparameters binnenshuis meet. Het apparaat is via wifi en internet verbonden met de beheerinfrastructuur.

‘Software’: De mobiele iOS- en Android-app, en het softwareprogramma en de relevante code die de Airdentifier Device en beheerinfrastructuur en alle opgeslagen gegevens, inclusief sensor historische gegevens, notificaties, toegang delen met contacten en configuratie, en persoonlijke instellingen bedient.

‘Airdentifier-app’: De uit te voeren software voor iOS of Android die geïnstalleerd is op het mobiele apparaat van de eindgebruiker en - indien beschikbaar - elke webgebaseerde variant daarvan.

EIGENDOM EN RECHTEN

Deze software is eigendom van Airgoss S.r.l. (BTW-ID IT12599201006) (‘Airgloss’) en wordt beschermd door Italiaanse en internationale wetten aangaande copyright. Airgloss heeft een wereldwijde, sublicentieerbare licentie verleend aan de Zehnder Group International AG (‘Zehnder’) voor de software. De eindgebruiker (‘eindgebruiker’ of ‘u’) mag de broncode van het programma niet wijzigen, vertalen of decompileren, elektronisch of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Airgloss.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Deze licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen u en

Zehnder, exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de Airdentifier-app en verkoper van de Airdentifier-apparaten (de hardware producten),

de ‘distributeur/detailhandelaar’ van de hardware van het Airdentifier-apparaat, die de software distribueert door de verkoop van het Airdentifier-apparaat (de hardware).

Lees deze voorwaarden zorgvuldig. Ze zijn van toepassing op de platformsoftware die wordt geleverd in de vorm van een App of optioneel in andere online vormen zoals een website. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op

 • updates,
 • supplementen,
 • aanvullende gegevensbestanden met gaspatronen, gegevensbanken en andere relevante informatie, tenzij deze items vergezeld gaan van andere voorwaarden. In dat geval zijn die andere voorwaarden van toepassing.

Door een account te activeren en de software te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden. Als u deze niet accepteert, ga dan niet verder met de registratie en gebruik de software niet. Als u eigenaar bent van een Airdentifier-apparaat en deze voorwaarden niet accepteert, neem dan contact op met Zehnder of de distributeur/verkoper om het retourbeleid te bepalen. U moet voldoen aan dat beleid, dat uw rechten kan beperken of kan vereisen dat u uw account verwijdert waarop het apparaat is geconfigureerd.

Als u zich aan deze licentievoorwaarden houdt, hebt u het recht om de Airdentifier-software te gebruiken om meerdere apparaten te beheren die u aanschaft zoals hieronder gespecificeerd:

2. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.

a. Licentiemodel. De software wordt in licentie gegeven aan eigenaars van ten minste één Airdentifier-apparaat.

b. Meerdere registraties per Airdentifier-apparaat. De softwarelicentie wordt permanent toegewezen aan het Airdentifier-apparaat waarmee de software wordt gedistribueerd. Dat Airdentifier-apparaat is het ‘apparaat onder licentie’.

c. Apparatuur onder licentie. U mag een account registreren en de software op elke computer gebruiken met als enige doel het Airdentifier-apparaat te controleren. Tenzij anders bepaald in deze licentievoorwaarden, mag u de software niet gebruiken met andere hardware apparatuur dan de apparatuur die onder de licentie valt.

d. Aantal gebruikers. Tenzij anders bepaald in deze licentievoorwaarden, mogen meerdere gebruikers de software gebruiken binnen de apparatuur die onder de licentie valt.

e. Alternatieve versies. De software kan meer dan één versie bevatten, zoals online websoftware, een mobiele applicatie voor Android en IOS. Als deze beschikbaar zijn, kunt u ze allemaal installeren en gebruiken met dezelfde account.

3. REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE.

De software wordt in (sub)licentie gegeven, niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u alleen bepaalde rechten om de functies te gebruiken die zijn opgenomen in de software-editie waarvoor u een licentie hebt. Zehnder behoudt zich alle andere rechten voor. Tenzij toepasselijke dwingende wetgeving u ondanks deze beperking meer rechten geeft, mag u de software alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze overeenkomst. Daarbij moet u zich houden aan eventuele technische beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. U mag niet:

 • om technische beperkingen in de software heen te werken;
 • de software reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, behalve en alleen voor zover de toepasselijke dwingende wetgeving dit uitdrukkelijk toestaat, ondanks deze beperking;
 • onderdelen van de software gebruiken om toepassingen uit te voeren die niet binnen de software worden uitgevoerd;
 • meer kopieën van de software maken of andere versies gebruiken dan gespecificeerd in deze overeenkomst of toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking;
 • de toegangsgegevens voor anderen publiceren om de software te gebruiken; of
 • een kopie van de mobiele applicaties publiceren, inclusief uit te voeren Android en IOS.
 • de software verhuren, leasen of uitlenen; of
 • de software gebruiken om andere hardware apparatuur te beheren dan de Airdentifier-apparaten.

4. RESERVEKOPIE.

U mag één reservekopie van de software maken als er een uitvoerbaar bestand beschikbaar is. U mag het alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren op het doelapparaat met als enige doel het beheren van de gelicentieerde apparatuur.

5. BEWIJS VAN LICENTIE.

U mag een account registreren en de software alleen gebruiken in combinatie met apparatuur die onder de licentie valt. Het label met het serienummer van het Airdentifier-apparaat (meestal aangebracht op de achterkant van de apparatuur of op de verpakking) identificeert een origineel liz apparaat en verleent één softwarelicentie zoals hierboven gespecificeerd. Als de software samen met een werkelijk gelicentieerd apparaat wordt gebruikt, wordt hetzelfde serienummer ook vermeld in het scherm Technische info van elk apparaat afzonderlijk.

Als u eigenaar bent van een exemplaar van de software, kunt u door Zehnder en/of door de distributeur/detailhandelaar worden gevraagd om het serienummer te verstrekken voor verificatie van de authenticiteit ervan als bewijs van eigendom van een werkelijk gelicentieerd apparaat. Door een kopie van deze software te installeren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarde.

6. OVERDRACHT AAN EEN DERDE PARTIJ.

U mag het Airdentifier-apparaat overdragen aan een derde. Bij overdracht worden alle rechten op het gebruik van het Airdentifier-apparaat en de licentie op het gebruik van de software overgedragen aan de derde. U moet stoppen met het gebruik van de software en stoppen met de toegang verkrijgen tot de gegevens over de binnenluchtkwaliteit die door het apparaat zijn geregistreerd. Zehnder heeft echter het recht om een dergelijke overdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. U moet het Airdentifier-systeem uitschrijven voordat u het overdraagt aan een derde. U moet de derde partij informeren over deze overeenkomst voordat u het apparaat overdraagt aan de derde partij. Voordat een overdracht wordt toegestaan, moet de andere partij ermee instemmen dat deze overeenkomst van toepassing is op de overdracht en het gebruik van de software. U mag geen kopieën bewaren van de software of eerdere versies die u samen met de apparatuur onder licentie hebt ontvangen. U kunt alle aan het apparaat gerelateerde gegevens verwijderen voordat de overdracht plaatsvindt. U erkent dat de overdracht ook de gegevens van de binnenluchtkwaliteit omvat die door het apparaat zijn geregistreerd en andere aan het apparaat gerelateerde gegevens, dat de derde partij toegang heeft tot de gegevens en dat u na de overdracht geen toegang meer heeft tot de gegevens.

7. GEHELE OVEREENKOMST.

Deze overeenkomst (inclusief onderstaande garantie), aanvullende voorwaarden (inclusief eventuele gedrukte licentievoorwaarden die bij de software worden geleverd en die sommige of alle van deze voorwaarden kunnen wijzigen of vervangen) en de voorwaarden voor supplementen, updates en aanvullende gegevensbestanden met gaseigendomstabellen die u gebruikt, vormen de gehele overeenkomst voor de software.

8. TOEPASSELIJK RECHT.

a. Zwitserland. Als u de gelicentieerde apparatuur in Zwitserland of rechtstreeks van Zehnder hebt aangeschaft, is de rechtbank van Aarau, Zwitserland, van toepassing op de interpretatie van deze overeenkomst en op vorderingen wegens schending ervan, zonder de beginselen van wetsconflicten.

b. Buiten Zwitserland. Als u de gelicentieerde apparatuur hebt aangeschaft en een account hebt geregistreerd om toegang te krijgen tot de software in een ander land, is de wet van Zwitserland van toepassing en is de rechtbank van Aarau, Zwitserland, bevoegd voor de interpretatie van deze overeenkomst indien de lokale wetgeving dit toestaat, anders is de wet van dat land van toepassing.

9. RECHTSGEVOLG.

Deze overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Mogelijk hebt u andere rechten onder de wetten van uw land. U kunt ook rechten hebben ten opzichte van de partij van wie u de gelicentieerde apparatuur en toegang tot de software hebt gekocht. Deze overeenkomst wijzigt uw rechten onder de wetten van uw land niet als de wetten van uw land dit niet toestaan.

10. BEPERKING EN UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn Zehnder en de distributeur/detailhandelaar in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving of verlies van vertrouwelijke of andere informatie, voor onderbreking van de bedrijfsvoering, voor persoonlijk letsel, voor verlies van privacy, voor het niet voldoen aan enige verplichting, inclusief die van goed vertrouwen of redelijke zorg, voor nalatigheid, en voor elk ander geldelijk of ander verlies van welke aard dan ook) voortvloeiend uit of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de software en de bijbehorende gelicentieerde apparatuur, de levering of het niet leveren van ondersteunende diensten, of anderszins onder of in verband met enige bepaling van deze EULA, zelfs in het geval van schuld, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid, contractbreuk of schending van de garantie van Zehnder en de distributeur/detailhandelaar, en zelfs als Zehnder en de distributeur/detailhandelaar is geadviseerd, wist of had moeten weten over de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

BEPERKTE GARANTIE

A. BEPERKTE GARANTIE.

Als u de instructies volgt en de software correct wordt gebruikt, zal de software in wezen functioneren zoals beschreven in de documenten die door Zehnder worden geleverd en die u ontvangt in of met de software of met de gelicentieerde apparatuur.

B. DUUR VAN DE GARANTIE; ONTVANGER VAN DE GARANTIE; DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES.

De beperkte garantie dekt de software voor dezelfde periode als de garantie die wordt geleverd bij een van de gelicentieerde apparatuur na de eerste registratie van het apparaat of binnen de garantieperiode van de gelicentieerde apparatuur, afhankelijk van wat eerder is. Als u tijdens deze periode supplementen, updates of vervangende software ontvangt, worden deze gedurende de resterende garantieperiode of 30 dagen gedekt, afhankelijk van welke periode langer is. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden impliciete garanties, waarborgen of voorwaarden alleen gedurende de looptijd van de beperkte garantie. Sommige staten staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, dus deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Ze zijn mogelijk ook niet op u van toepassing omdat sommige landen geen beperkingen toestaan met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, waarborg of voorwaarde.

C. UITSLUITINGEN VAN GARANTIE.

Deze garantie dekt geen problemen die zijn veroorzaakt door uw handelen (of nalaten te handelen), het handelen van anderen of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van de distributeur/detailhandelaar of Zehnder.

D. RECHTSMIDDELEN VOOR SCHENDING VAN GARANTIE.

Zehnder of distributeur/detailhandelaar zal, naar eigen keuze, ofwel (i) de software zonder kosten repareren of vervangen, of (ii) retour van de software accepteren en/of terugbetaling van het betaalde bedrag van het bijbehorende gelicentieerde apparaat accepteren, indien van toepassing. Zehnder of distributeur/detailhandelaar kan ook reparaties of vervangingen uitvoeren, updates uitvoeren of het bedrag terugbetalen dat u er eventueel voor hebt betaald. Neem contact op met Zehnder of distributeur/detailhandelaar over het beleid hierover. Dit zijn uw enige verhaalsmogelijkheden bij schending van de beperkte garantie.

E. NIET BETROFFEN CONSUMENTENRECHTEN.

Het is mogelijk dat u aanvullende consumentenrechten hebt onder uw lokale wetgeving, die niet door deze overeenkomst kunnen worden gewijzigd.

F. GARANTIEPROCEDURES.

Neem contact op met Zehnder of de distributeur/detailhandelaar voor informatie over het verkrijgen van garantieservice voor de software. Voor een terugbetaling moet u voldoen aan het retourbeleid van Zehnder of de distributeur/detailhandelaar.

G. GEEN ANDERE GARANTIES.

De beperkte garantie is de enige directe garantie van de distributeur/detailhandelaar of Zehnder. De distributeur/detailhandelaar en Zehnder geven geen andere uitdrukkelijke garanties, waarborgen of voorwaarden. Waar toegestaan door uw lokale wetgeving, sluiten de distributeur/detailhandelaar en Zehnder impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk uit. Als uw lokale wetgeving u impliciete garanties, waarborgen of voorwaarden biedt, ondanks deze uitsluiting, worden uw rechtsmiddelen beschreven in de Clausule Rechtsmiddelen voor schending van garantie hierboven, voor zover toegestaan door uw lokale wetgeving.

H. BEPERKING OP EN UITSLUITING VAN SCHADE WEGENS SCHENDING VAN GARANTIE.

De beperking en uitsluiting van schadeclausule hierboven is van toepassing op schendingen van deze beperkte garantie. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen. U kunt ook andere rechten hebben die van land tot land verschillen.

Status: 05.06.2024

Dit beleid voor Gegevensbescherming (‘Beleid’) beschrijft de specifieke persoonsgegevens die we verwerken en gebruiken, de doeleinden waarvoor we dat doen en de maatregelen die we implementeren om uw gegevens te beschermen.

1. Toepassingsgebied en gegevensbeheerder

Dit beleid is van toepassing op de gegevensverwerking bij het gebruik van het Airdentifier-apparaat van Zehnder en de mobiele Apps van de Airdentifier van Zehnder. Apparaten en Apps worden samen ‘Systemen’ genoemd.

Naam en adres van het bedrijf dat de verwerkte gegevens beheert:

Zehnder Group International AG (‘Zehnder’)
Moortalstrasse 1
5722 Gränichen
Zwitserland

2. Toepassing van beleid

Door u te registreren voor de Systemen accepteert u dit beleid en de hierin opgenomen verplichtingen.

3. Functionaris voor gegevensbescherming:

De EU-vertegenwoordiger voor gegevensbescherming overeenkomstig Art. 27 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) of de verantwoordelijke persoon overeenkomstig Art. 5 lid j van de Zwitserse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (FADP) is Ralf Winzer. U kunt contact opnemen via ons contactformulier op https://www.zehndergroup.com/de/unternehmen/kontakt

4. Verzamelde en verwerkte gegevens

Tijdens uw gebruik van onze Systemen worden verschillende gegevens verzonden. De volgende gegevens en informatie worden opgeslagen en/of verwerkt door Zehnder of onze dienstverleners (Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Groothertogdom Luxemburg):

 • Gebruikt besturingssysteem
 • Versie en taalversie van de mobiele App
 • Land van waaruit er toegang tot onze systemen wordt gemaakt
 • E-mailadres en andere persoonsgegevens die optioneel door de gebruiker kunnen worden verstrekt, zoals naam en adres,
 • Configuratie-informatie van het systeem: type kamer, naam toegewezen aan Airdentifier
 • Gegevens geregistreerd door Airdentifier (zoals luchtkwaliteitsgegevens, bijv. CO2, temperatuur, vochtigheid, TVOC en fijnstofdeeltjesgehalte, meldingen wanneer deze waarden drempelwaarden overschrijden),
 • Optionele aanvullende gegevens die door de gebruiker worden verstrekt tijdens het gebruik van het product, over de omgeving waarin het Airdentifier-apparaat wordt geplaatst.
 • Airdentifier diagnostische gegevens zoals voeding, batterijstatus, uptime wifi-SSID en wachtwoord van het lokale wifinetwerk om Airdentifier te verbinden en verbonden te houden.
 • Informatie voor het onderhouden, aanpassen, optimaliseren of verbeteren van het Systeem of de App.

Bij het downloaden van de Zehnder Airdentifier-app wordt informatie met betrekking tot deze download verzonden naar de provider van de app-winkel (Apple's App Store, Google's Play Store). Zehnder heeft geen invloed op deze gegevensverzameling en is hier niet verantwoordelijk voor.

5. Doel van gegevensverwerking

De gegevens worden verwerkt om de gebruiker in staat te stellen de Systemen te gebruiken. Voor Zehnder worden ze gebruikt om de technische werking ervan te documenteren, om de systemen te optimaliseren en verder te ontwikkelen, om het gedrag van de gebruiker in de context van het binnenklimaat te documenteren en te analyseren, om advies te geven ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit, om gebruikers te kunnen ondersteunen in geval van storingen, om pushberichten te versturen om gebruikers te informeren over veranderingen van het binnenklimaat en om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen voor het optimaliseren van het binnenklimaat. U kunt toegang krijgen tot de operationele gegevens van uw systemen via de Airdentifier-app

We verwerken gebruiksgegevens voor statistische evaluatie van het gebruikersgedrag van onze Systemen. Deze gegevens worden opgeslagen zoals beschreven in hoofdstuk 6. Deze gegevens leveren input voor het optimaliseren van onze Systemen en voor het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde toepassingen.

6. Gegevensopslag

De verzamelde gegevens zoals beschreven in Hoofdstuk 2 worden verwijderd of geblokkeerd zodra er geen doel meer is voor het opslaan van deze gegevens.

7. Gegevensoverdracht

We kunnen uw persoonsgegevens die zijn verzameld zoals beschreven in Hoofdstuk 4 van dit beleid doorsturen naar andere filialen van Zehnder, naar Airgloss S.r.l. en naar derden die in dit beleid zijn aangewezen. Bovendien kunnen ze worden doorgegeven aan medewerkers van Zehnder, van gelieerde ondernemingen van Zehnder of van Airgloss S.r.l.

Deze ontvangers kunnen zich in landen bevinden die geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming hebben. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens naar deze landen worden verzonden. We garanderen contractueel gegevensbescherming met onze dochterondernemingen van de Groep en Airgloss S.r.l. door middel van standaardclausules voor gegevensbescherming volgens Art. 46 para. 2 lid c, EU GDPR en/of Art. 16 para. 2 volgens een Zwitserse gegevensbeschermingscode.

8. Toestemming voor gegevensverwerking

Door u te registreren voor de Systemen en dit Beleid te accepteren, stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Zehnder en met de overdracht van uw gegevens aan derden in overeenstemming met dit Beleid.

9. Ruimten uitgerust met Apparaten die niet uitsluitend worden gebruikt door de eigenaar van Apparaten

Eigenaren kunnen ervoor kiezen om Apparaten te installeren op locaties die (voornamelijk) door derden (zoals huurders) worden gebruikt. De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing als ruimten die zijn uitgerust met Zehnder-apparaten worden gebruikt door derden die niet de eigenaar zijn van deze apparaten, zoals huurders. Hierna worden de eigenaars van de ruimten die zijn uitgerust met de Apparaten ‘eigenaars’ genoemd en derden aan wie de ruimten die zijn uitgerust met de Apparaten ter beschikking worden gesteld ‘huurders’.

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar om huurders te informeren over de aanwezigheid van dergelijke Apparaten, het feit dat gegevens van deze Apparaten door Zehnder worden verwerkt en om waar nodig toestemming van de huurder te verkrijgen. Zehnder kan, indien nodig, een bewijs van toestemming van de huurder vragen aan de eigenaar en de eigenaar stemt ermee in Zehnder te voorzien van de respectieve documenten.

Bij beëindiging van de huurovereenkomst zijn huurders verplicht om hun App los te koppelen van de apparaten die in het appartement zijn geïnstalleerd. De eigenaar is verantwoordelijk om bij beëindiging van de huurovereenkomst met de huurder te controleren of de huurder zijn App loskoppelt van de apparaten.

Indien de Apparaten geen eigendom zijn van de eigenaar (bijv. verhuur van Apparaten), zijn de woningeigenaar en de eigenaar van de Apparaten gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van deze verplichtingen. Het niet naleven van deze verplichtingen kan niet alleen een schending van dit Beleid zijn, maar ook een schending van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

10. Uw rechten

U hebt de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • Recht op informatie
 • Recht op correctie of verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking verder dan de verwerking die nodig is voor de technische functie van het Airdentifier-platform
 • Recht om toestemming in te trekken voor verwerking die verder gaat dan de verwerking die nodig is voor de technische functie van het Airdentifier-platform
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wanneer gegevensverwerking uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, met werking voor in de toekomst, zonder opgaaf van redenen, door de Airdentifier af te melden en er tegelijkertijd voor te kiezen de gegevens te verwijderen en het product niet langer te gebruiken of door uw account te verwijderen.

11. Gegevensbeveiliging

We versleutelen gegevensoverdracht en implementeren verschillende technische en organisatorische beveiligingen om uw persoonsgegevens te beschermen.

12. Overige

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze diensten, kan het nodig zijn om dit beleid te wijzigen, in welk geval we u op de hoogte zullen houden.

 

Status: 05.06.2024

DEFINITIONS / OVERVIEW

“Airdentifier Device”: The hardware product that measures multiple indoor air quality parameters. It is connected via WiFi and Internet to the management infrastructure.
“Software”: The mobile iOS and Android App, and software program and relevant code that operates the Airdentifier Device and management infrastructure and all data stored, including sensor historical data, notifications, access sharing contacts and configuration, and personal settings.
“Airdentifier App”: The executable of the software for iOS or Android that is installed on the end-user’s mobile device and – if available – any web-based variant of the same.

OWNERSHIP AND RIGHTS

This software is owned by Airgoss S.r.l. (VAT ID IT12599201006) (“Airgloss”) and is protected by Italian and international copyright laws. Airgloss has granted a worldwide, sublicensable license to Zehnder Group International AG (“Zehnder”) for the software. The end user (“end user” or “you”) may not modify, translate or decompile the source code of the program, electronically or otherwise, without the prior written permission of Airgloss.

EULA - END USER LICENSE AGREEMENT

These license terms are an agreement between you and
Zehnder, exclusive owner of all intellectual property rights on the Airdentifier App and vendor of the Airdentifier Devices (hardware products).
the Airdentifier device hardware "distributor/retailer" that distributes the software by reason of the sale of the Airdentifier device hardware product.
Please read them. They apply to the platform software provided in form of an App or optionally in other online forms like a website. . These terms also apply to any

 • updates,
 • supplements,
 • additional data files containing gas patterns, databases and other relevant informations, unless other terms accompany those items. If so, those other terms apply.

By activating an account and using the software, you accept these terms. If you do not accept them, do not continue with the registration and do not use the software. If you are owner of an Airdentifier Device and don't accept these terms, please contact Zehnder or distributor/retailer to determine its return policy. You must comply with that policy, which might limit your rights or require you to remove your account on which the device is configured.
If you comply with these license terms, you have the right to use Airdentifier software to manage multiple devices you acquire as specified below:

2. INSTALLATION AND USE RIGHTS.

a. License Model. The software is licensed to owners of at least one Airdentifier Device.

b. Multiple registrations per Airdentifier Device Equipment. The software license is permanently assigned to the Airdentifier Device with which the software is distributed. That Airdentifier Device Equipment is the “licensed equipment.”

c. Licensed Equipment. You may register an account and use the software on any computer with the only purpose of monitoring the Airdentifier Device. Unless otherwise provided in these license terms, you may not use the software with any other hardware equipment different from the licensed equipment.

d. Number of Users. Unless otherwise provided in these license terms, multiple users may use the software within the licensed equipment.

e. Alternative Versions. The software may include more than one version, such as online web software, Android and IOS mobile application. If available, you may install and use all of them with the same account.

3. SCOPE OF LICENSE.

The software is (sub)licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use the features included in the software edition you licensed. Zehnder reserves all other rights. Unless applicable mandatory law gives you more rights despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement. In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only allow you to use it in certain ways. You may not:

 • work around any technical limitations in the software;
 • reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that applicable mandatory law expressly permits, despite this limitation;
 • use components of the software to run applications not running within the software;
 • make more copies of the software or using different versions than specified in this agreement or allowed by applicable law, despite this limitation;
 • publish the access credentials for others use the software; or
 • publish a copy of the mobile applications including Android and IOS executables.
 • rent, lease or lend the software; or
 • use the software to manage any other hardware equipment different from the Airdentifier Devices Equipment.

4. BACKUP COPY.

You may make one backup copy of the software if an executable is available. You may use it only to reinstall the software on the target device with the only purpose to manage the licensed equipment.

5. PROOF OF LICENSE.

You may register an account and use the software only in bundle with a licensed equipment. The label containing the serial number of the Airdentifier Device Equipment (usually applied on the rear of the equipment or upon the package) identifies a genuine licensed equipment and grants one software license as specified above. When the software is used together with a genuine licensed equipment, the same serial number is also reported in the Technical Info screen of each device individually.
If you own a copy of the software, you may be asked by Zehnder, and/or by the distributor/retailer to provide the serial number for verification of its authenticity as proof of ownership of a genuine licensed equipment. By installing a copy of this software you expressly agree to this condition.

6. TRANSFER TO A THIRD PARTY.

You may transfer the Airdentifier Device to a third party. Upon transfer, all rights to use the Airdentifier Device and the license to use the software are transferred to the third party. You must stop using the software and must stop accessing the indoor air quality data recorded by the device. however Zehnder is entitled to deny such transfer without any reason. You must deregister the Airdentifier System before transferring it to a third party. You must inform the third party about this agreement before transferring the device to the third party. Before any permitted transfer, the other party must agree that this agreement applies to the transfer and use of the software. You may not keep any copies of the software or any earlier version you have received in bundle with the licensed equipment. You may delete any device related data before the transfer. You acknowledge that the transfer also includes the indoor air quality data registered by the device and other device related data, the third party will be able to access the data and you will not be able to access the data after the transfer anymore.

7. ENTIRE AGREEMENT.

This agreement (including the warranty below), additional terms (including any printed-paper license terms that accompany the software and may modify or replace some or all of these terms), and the terms for supplements, updates and additional data files containing gas property tables that you use, are the entire agreement for the software.

8. APPLICABLE LAW.

a. Switzerland. If you acquired the licensed equipment in Switzerland or directly from Zehnder, the Court of Aarau, Switzerland governs the interpretation of this agreement and applies to claims for breach of it, without it’s conflict of laws principles.
b. Outside Switzerland. If you acquired the licensed equipment and registered and account to access the software in any other country, the law of Switzerland applies and the Court of Aarau, Switzerland governs the interpretation of this agreement if permitted by the local law, otherwise the laws of that country apply.

9. LEGAL EFFECT.

This agreement describes certain legal rights. You may have other rights under the laws of your country. You may also have rights with respect to the party from whom you acquired the licensed equipment and access to the software. This agreement does not change your rights under the laws of your country if the laws of your country do not permit it to do so.

10. LIMITATION AND EXCLUSION OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, AND CERTAIN OTHER DAMAGES.

to the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall Zehnder, the distributor/retailer be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not limited to, damages for loss of profits or confidential or other information, for business interruption, for personal injury, for loss of privacy, for failure to meet any duty including of good faith or of reasonable care, for negligence, and for any other pecuniary or other loss whatsoever) arising out of or in any way related to the use of or inability to use the software and it's related licensed equipment, the provision of or failure to provide support services, or otherwise under or in connection with any provision of this EULA, even in the event of the fault, tort (including negligence), strict liability, breach of contract, or breach of warranty of Zehnder and the distributor/retailer, and even if Zehnder and the distributor/retailer has been advised, knew or should have known about the possibility of such damages.

Limited Warranty

A. LIMITED WARRANTY.

If you follow the instructions and the software is properly used, the software will perform substantially as described in the materials provided by Zehnder that you receive in or with the software or with the licensed equipment.

B. TERM OF WARRANTY; WARRANTY RECIPIENT; LENGTH OF ANY IMPLIED WARRANTIES.

The limited warranty covers the software for the same period of the warranty provided with one of the licensed equipment after the first registration of the device or within the expire of the warranty of the licensed equipment whatever is earlier. If you receive supplements, updates, or replacement software during this period, they will be covered for the remaining period of the warranty or 30 days, whichever is longer. To the extent permitted by law, any implied warranties, guarantees or conditions last only during the term of the limited warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so these limitations may not apply to you. They also might not apply to you because some countries may not allow limitations on how long an implied warranty, guarantee or condition lasts.

C. EXCLUSIONS FROM WARRANTY.

This warranty does not cover problems caused by your acts (or failures to act), the acts of others, or events beyond the reasonable control of the distributor/retailer, or Zehnder.

D. REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY.

Zehnder or distributor/retailer will, at its election, either (i) repair or replace the software at no charge, or (ii) accept return of the software and/or it's related licensed equipment for a refund of the amount paid, if any. Zehnder or distributor/retailer may also repair or replace, updates or provide a refund of the amount you paid for them, if any. Contact Zehnder or distributor/retailer about its policy. These are your only remedies for breach of the limited warranty.

E. CONSUMER RIGHTS NOT AFFECTED.

You may have additional consumer rights under your local laws, which this agreement cannot change.

F. WARRANTY PROCEDURES.

Contact Zehnder or distributor/retailer to find out how to obtain warranty service for the software. For a refund, you must comply with Zehnder or distributor/retailer’s return policies.

G. NO OTHER WARRANTIES.

The limited warranty is the only direct warranty from the distributor/retailer, or Zehnder. The distributor/retailer and Zehndedr give no other express warranties, guarantees or conditions. Where allowed by your local laws, the distributor/retailer and Zehnder exclude implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. If your local laws give you any implied warranties, guarantees or conditions, despite this exclusion, your remedies are described in the Remedy for Breach of Warranty clause above, to the extent permitted by your local laws.

H. LIMITATION ON AND EXCLUSION OF DAMAGES FOR BREACH OF WARRANTY.

The Limitation on and Exclusion of Damages clause above applies to breaches of this limited warranty. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. You may also have other rights which vary from country to country.

Status: 05.06.2024

This data protection policy (“Policy”) describes the specific personal data that we process and use, the purposes for which we do so and the measures we implement to protect your data.

1. Scope of application and controller

This Policy applies to the data processing when using the Zehnder Airdentifier Device and Zehnder Airdentifier Mobile Apps. Devices and Apps together referred to as “Systems”.
Name and address of the company controlling the processed data:
Zehnder Group International AG («Zehnder»)
Moortalstrasse 1
5722 Gränichen
Switzerland

2. Applicability of Policy

By registering for the Systems you accept this Policy and the obligations contained herein.

3. Data protection officer:

EU data protection representative pursuant to Art. 27 of the EU General Data Protection Regulation (GDPR)or of the person responsible in accordance with Art. 5 lit. j of the Swiss Federal Law on Data Protection (FADP)
Ralf Winzer, contact via our contact form at https://www.zehndergroup.com/de/unternehmen/kontakt

4. Data collected and processed

A variety of different data is transmitted during your use of our Systems. The following data and information is stored and/or processed by Zehnder or our Service providers (Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Grand Duchy of Luxembourg):

 • Operating system used
 • Version and language version of the mobile App
 • Country from which our systems are accessed
 • e-mail address as well as further personal data as optionally provided by the user like, like name, address,
 • Configuration information from the system: type of room, name assigned to Airdentifier
 • Data recorded by Airdentifier (such as air quality data like CO2, temperature, humidity, TVOC and particulate matter content, notifications when those values cross thresholds),
 • Optional addition data provided by the user during use of the product, about the environment in which the Airdentifier Device is placed.
 • Airdentifier diagnostic data like power supply, battery status, uptime
 • WiFi SSID and password of the local WiFi network to connect Airdentifier and keep it connected.
 • Information for maintaining, customising, optimising or improving the System or the app.

When downloading the Zehnder Airdentifier App, information relating to this download is transmitted to the app store provider (Apple's App Store, Google's Play Store). Zehnder has no influence on this data collection and is not responsible for it.

5. Purpose of data processing

The data is processed to enable the user to use the Systems and for Zehnder to document their technical functioning, to optimise and further develop the systems, to document and analyse user behaviour in the context of the indoor climate, to provide advice for improvement of the indoor air quality, to be able to support users in the event of defaults, to send push-messages to inform users about changes of the indoor climate and to make personalised offers for optimising the indoor climate. You can access the operating data of your Systems via the Airdentifier App
We process usage data for statistical evaluation of the user behaviour of our Systems. This data is stored as described in Section 6. This data provides input for optimising our Systems and for developing new or improved applications.

6. Data storage

The data collected as described in Section 2 is deleted or blocked as soon as there is no longer a purpose for storing this data.

7. Data transmission

We may forward your personal data collected as described in Section 4 of this Policy to other affiliates of Zehnder, to Airgloss S.r.l., as well as to third parties designated in this Policy. In addition, they can be passed on to employees of Zehnder, of affiliates of Zehnder or of Airgloss S.r.l.
These recipients may be located in countries that do not have an equivalent level of data protection. You expressly agree to your data being transmitted to these countries. We ensure data protection with our Group affiliates and Airgloss S.r.l. contractually through standard data protection clauses per Art. 46(2)(c) EU GDPR and/or Art. 16 para. 2 letter a Swiss data protection code.

8. Consent to data processing

By registering for the Systems and accepting this Policy, you consent to the collection and processing of your data by Zehnder and to the transmission of your data to third parties in accordance with this Policy.

9. Spaces equipped with Devices not exclusively used by owner of Devices

Property owners may choose to install Devices in locations that are (mainly) used by third parties (such as tenants). The following provisions are applicable only if spaces equipped with Zehnder devices are used by third parties that are not the owners of these Devices, such as tenants. In the following, the owners of the spaces equipped with the Devices are referred to as property owners and third parties to whom the spaces equipped with the Devices are made available referred to as tenants.
It is the sole responsibility of the property owner to inform tenants of the presence of such Devices, the fact that data from these Devices will be processed by Zehnder, and to obtain tenant's consent where necessary. Zehnder may, if necessary, request proof of tenant's consent from the property owner and the property owner agrees to provide Zehnder with the respective documentation.
Upon termination of the lease, tenants are obliged to disconnect their App from the Devices installed in the apartment. The property owner is responsible to verify upon termination of the lease with the tenant that the tenant disconnects their App from the Devices.
If the Devices are not owned by the property owner (e.g. rental of Devices), the property owner and the owner of the Devices are jointly and severally liable for compliance with these obligations. Failure to comply with these obligations may not only constitute a breach of this Policy but may also be a breach of relevant data protection legislation.

10. Your rights

You have the following rights vis-a-vis us regarding the personal data relating to you:

 • Right to information
 • Right to correction or deletion
 • Right to restriction of processing beyond processing needed for the technical function of the Airdentifier platform
 • Right to revoke consent for processing beyond processing needed for the technical function of the Airdentifier platform
 • Right to data portability
 • Right to file a complaint with a data protection supervisory authority regarding the processing of your personal data by us.

Whenever data processing is solely based on your consent, you can revoke your consent at any time, with effect for the future, without providing reasons by de-registering the Airdentifier and choosing to delete the data at the same time and stop using the product or by deleting your account.

11. Data security

We encrypt data transmissions and implement various technical and organizational safeguards to protect your personal data.

12. Miscellaneous

Due to further development of our services, it may become necessary to amend this Policy, in which case we will keep you informed.

Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen-verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om service en reserveonderdelen

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+31 (0) 38 429 69 11

Ventilatieberekening aanvragen

+31 (0) 38 429 62 20

Verzoek om service en reserveonderdelen

Vrij nummer

+31 (0) 38 429 69 11
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.