Garantiebepalingen Ventilatie

Lid 1
Voor ventilatieunits en toebehoren geldt gedurende 2 jaar na factuurdatum een garantie als in de leden hieronder bepaald is.

Lid 2
Na het verstrijken van de garantietermijn uit de leden 1 en 5 is elke aanspraak van opdrachtgever op Zehnder wegens niet nakoming van de overeenkomst van rechtswege vervallen.

Lid 3
Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

Lid 4
Indien zich binnen de garantieperiode een fabricage- constructie of materiaalfout aan de geleverde zaak manifesteert, zal Zehnder het gebrek wegnemen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Zehnder, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Zehnder. Alle kosten die uitgaan boven de verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transsportkosten, reis- en verblijfskosten en kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Lid 5
Voor gerepareerde of vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de dag dat het vervangen of gerepareerde onderdeel door Zehnder aan opdrachtgever is gestuurd, tenzij de garantietermijn als bedoeld in lid 1 nog langer dan 6 maanden loopt.

Lid 6
Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. Normale slijtage;
b. De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
c. Ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;
d. De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. Onoordeelkundige installatie of anderszins onoordeelkundige behandeling.

Lid 7
Indien Zehnder ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Zehnder.

Lid 8
Voor zover door Zehnder buiten garantie reparatie-, revisie- of onderhoudswerkzaamheden of soortgelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden, voor een periode van 6 maanden. Deze garantie bevat de enkele verplichting van Zehnder om in geval van ondeugdelijkheid van de werkzaamheden, de werkzaamheden opnieuw te verrichten of doen verrichten.

Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen-verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om service en reserveonderdelen

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+31 (0) 38 429 69 11

Ventilatieberekening aanvragen

+31 (0) 38 429 62 20

Verzoek om service en reserveonderdelen

Vrij nummer

0 900 555 19 37
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.