Registratievoorwaarden Zehnder Zeker

Registratievoorwaarden: Zehnder Product Registratie

1. Definities

1.1. In deze Registratievoorwaarden wordt verstaan onder:

‘Beloning’: de eventuele tegenprestatie van Zehnder voor de Registratie van het Product door de Installateur en/of Eindgebruiker, zoals volgt uit de Registratiepagina;
‘Eindgebruiker’: de gebruiker die het Product op zijn adres geïnstalleerd heeft gekregen;
‘Installateur’: de installateur die het te registreren Product bij de Eindgebruiker heeft geïnstalleerd;
‘Product’: een door Zehnder geleverd product dat door Zehnder op de website van Zehnder onder “Product Registratie” is aangemerkt als een product dat geregistreerd kan worden;
‘Registratie’: de registratie van een Product op de website van Zehnder via “Product Registratie” door de Installateur of de Eindgebruiker;
‘Registratieformulier’: het Registratieformulier dat moet worden ingevuld op de Registratiepagina;
‘Registratiepagina’: de registratiepagina van het betreffende Product op de website van Zehnder onder “Product Registratie”;
‘Registratievoorwaarden’: de onderhavige registratievoorwaarden;
‘Zehnder’: de besloten vennootschap Zehnder Group Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Lingenstraat 2 te 8028 PM Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31044546.

2. Toepasselijkheid van deze Registratievoorwaarden

2.1. Deze Registratievoorwaarden zijn (uitsluitend) van toepassing op alle Registraties.

2.2. Deze Registratievoorwaarden laten onverlet de reeds bestaande rechtsverhoudingen en toepasselijke voorwaarden c.q. contracten tussen Zehnder en de Installateur. In geval van strijdigheid van dergelijke voorwaarden en contracten met deze Registratievoorwaarden, prevaleren deze Registratievoorwaarden uitsluitend voor zover het een geschil betreft omtrent een Registratie. In alle andere gevallen prevaleren de andere toepasselijke voorwaarden c.q. contracten.

3. Registratie en gebruik gegevens

3.1. Registratie is alleen mogelijk voor de daartoe door Zehnder op haar website onder “Product Registratie” aangewezen Producten.

3.2. Registratie is alleen mogelijk door de Installateur en door de Eindgebruiker (ieder afzonderlijk).

3.3. Registratie wordt alleen door Zehnder geaccepteerd en een Beloning wordt alleen verstrekt indien het Registratieformulier op de Registratiepagina volledig en naar juistheid is ingevuld en verstuurd aan Zehnder. Indien de Registratie is geaccepteerd, ondanks dat het Registratieformulier niet volledig of niet juist is ingevuld, is Zehnder niet gehouden de Beloning te verstrekken en is Zehnder gerechtigd tot teruggave van een eventueel reeds verstrekte Beloning, dan wel deze per direct in te trekken.

3.4. De gegevens die worden verkregen door Registratie zal Zehnder zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Privacyverklaring van Zehnder gebruiken. In aanvulling op voornoemde Privacyverklaring zullen de gegevens die worden verkregen door Registratie worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  a) Het opsturen van een eventuele Beloning aan de Installateur en de Eindgebruiker;
  b) Het nakomen van eventuele garantieverplichtingen door Zehnder;
  c) Mailing (email en/of post) naar eindgebruikers voor commerciële doeleinden, waaronder het stimuleren van de verkoop, promotie van evenementen, het uitnodigen voor loyaliteitsprogramma’s, etcetera;
  d) Voor zover het de gegevens van de Installateur betreft: het verwerken van de gegevens van de Installateur in het CRM–systeem van Zehnder voor commerciële doeleinden, waaronder het gericht stimuleren van de verkoop, promotie van evenementen, het uitnodigen voor loyaliteitsprogramma’s, etcetera.

3.5. We zullen deze informatie bewaren gedurende de levenscyclus van onze producten. Die verschilt per product maar hebben wij voor de langstlopende cycli vastgesteld op 15 jaar te rekenen vanaf het moment van installatie bij de eindgebruiker.

4. Beloning

4.1. Indien sprake is van een Registratie waartegenover Zehnder een Beloning verstrekt (zie Registratiepagina), zal Zehnder de Beloning conform het Registratieformulier van het betreffende Product uitreiken aan de partij die het Product heeft geregistreerd zodra de Registratie door Zehnder is geaccepteerd en aan alle voorwaarden voor Registratie en Beloning is voldaan.

4.2. De eventuele Beloning voor de Registratie (zie Registratiepagina) wordt alleen door Zehnder verstrekt indien:
  a) de Registratie conform de vereisten in deze Registratievoorwaarden binnen 2 jaar na installatiedatum plaatsvindt, of uiterlijk 2,5 jaar na productiedatum;
  b) voor zover het om een Beloning aan een Eindgebruiker gaat: indien er nog niet eerder een (eventuele) Beloning op het serienummer van het betreffende Product is verstrekt aan een Eindgebruiker;
  c) voor zover het om een Beloning aan een Installateur gaat: indien er nog niet eerder een (eventuele) Beloning op het serienummer van het betreffende Product is verstrekt aan een Installateur;
  d) Voor zover het om een Beloning aan een Installateur gaat: indien geen algemene, andersluidende garantieafspraken met de Installateur zijn gemaakt.

4.3. Indien en voor zover een Beloning een aanvullende garantie op onderdelen inhoudt, zijn de volgende garantievoorwaarden hierop van toepassing:
  a) Indien zich binnen de garantieperiode een fabricage- constructie of materiaalfout aan een onderdeel van het Product manifesteert, zal Zehnder het gebrek wegnemen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Zehnder, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Zehnder. Alle kosten die uitgaan boven de verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transsportkosten, reis- en verblijfskosten en kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van degene die een beroep doet op de garantie;
  b) Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: normale slijtage, het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, ander gebruik dan het voorziene normale gebruik, de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen, onoordeelkundige installatie of anderszins onoordeelkundige behandeling;
  c) Indien Zehnder ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Zehnder;
  d) Voor gerepareerde of vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de dag dat het vervangen of gerepareerde onderdeel door Zehnder aan degene die een beroep doet op de aanvullende garantie is gestuurd, tenzij de garantietermijn van de aanvullende garantie nog langer dan 6 maanden loopt.
  e) Een beroep op de aanvullende garantie dient binnen de garantietermijn worden gedaan. Na het verstrijken van de aanvullende garantietermijn is elke aanspraak op Zehnder van rechtswege vervallen. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na tijdig beroep op de aanvullende garantie op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

4.4. Zehnder behoudt het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Beloningen. De op het moment van acceptatie van de Registratie door Zehnder geldende Beloning (zie Registratiepagina) zal verschuldigd zijn door Zehnder aan de registrerende partij.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De aansprakelijkheid van Zehnder ten opzichte van de Installateur in verband met Registratie is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in deze Registratievoorwaarden omschreven verplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding van de Installateur in verband met de Registratie is derhalve uitgesloten, tenzij sprake is van dwingendrechtelijke aansprakelijkheid op grond van productaansprakelijkheid.

6. Voorbehoud

6.1. Zehnder behoudt te allen tijde het recht voor om per direct te stoppen met het accepteren van Registraties, in welk geval ook de daarbij behorende Beloningen niet langer verschuldigd zullen zijn.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1. Op elke Registratie is Nederlands recht van toepassing.

7.2. In geval van een geschil terzake de Registratie tussen Zehnder en de Installateur dan wel de Eindgebruiker die niet een consument is, is bij uitsluiting de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle bevoegd hiervan kennis te nemen. In geval van een geschil terzake de Registratie tussen Zehnder en de Eindgebruiker die consument is, is bij uitsluiting de volgens de wet bevoegde rechter bevoegd.

Privacyverklaring Zehnder

Registratievoorwaarden: Zehnder Product Registratie

Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen-verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om service en reserveonderdelen

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+31 (0) 38 429 69 11

Ventilatieberekening aanvragen

+31 (0) 38 429 62 20

Verzoek om service en reserveonderdelen

Vrij nummer

+31 (0) 38 429 69 11
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.